Thẻ: viết một bản kế hoạch của bản thân để đưa 3 gốc áp dụng vào cuộc sống trong vòng 3-6 tháng tới.

Bài viết mới